Karolina Mroczko
President
president@esn.pl
+48 885 800 830
Martyna Płucienniczak
National Representative
poland@esn.org
+48 795 599 780
Paulina Żywicka
Treasurer
treasurer@esn.pl
+48 695 311 490
Pola Plaskota
Vice President
vice@esn.pl
+48 696 562 562
Wiktoria Lachowska
Project Manager
pm@esn.pl
+48 501 093 355

Zadaniem Zarządu ESN Polska jest kierowanie bieżącymi pracami Stowarzyszenia oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. To również Zarząd planuje kierunek działań Stowarzyszenia i czuwa nad ich realizacją. W Zarządzie ESN Polska zasiadają przynajmniej trzy osoby, tj. Przewodniczący, Członek Zarządu ds. Kontaktów Międzynarodowych oraz Członek Zarządu ds. Finansów. W czasie Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów przyjęta może zostać również uchwała powołująca funkcje Wiceprzewodniczącego oraz Członka Zarządu ds.. Projektów Ogólnopolskich. Działania Zarządu skierowane są w stronę realizacji celów Stowarzyszenia,

Kompetencje Przewodniczącego związane są przede wszystkim z zarządzaniem pracami Stowarzyszenia oraz koordynowaniem pracy Zarządu. Przewodniczący jest również osobą reprezentującą Stowarzyszenie w kontaktach z innymi instytucjami, a zwłaszcza z Narodową Agencją Programu Erasmus oraz organizacjami studenckimi.

Główną rolą Członka Zarządu ds. Kontaktów Międzynarodowych jest reprezentowanie Stowarzyszenia wobec ESN AISBL, w tym również aktywne uczestniczenie w Council of National Representatives oraz w dyskusjach na międzynarodowych grupach mailingowych. Członek Zarządu ds. Kontaktów Międzynarodowych odpowiedzialny jest również za przepływ informacji pomiędzy ESN PL a ESN AISBL, a także za promowanie polskich projektów na arenie międzynarodowej.

Członek Zarządu ds. Finansów zajmuje się dbaniem o płynność finansową Stowarzyszenia. Oznacza to, że rozlicza on wszelkie transakcje finansowe zawierane przez Stowarzyszenie oraz odpowiada za kontakt z biurem rachunkowym zajmującym się prowadzeniem spraw finansowych Stowarzyszenia. Rolą Członka Zarządu ds. Finansów jest także tworzenie projektu budżetu we współpracy z pozostałymi Członkami Zarządu i Koordynatorami Ogólnopolskimi.

Wiceprzewodniczący to osoba zajmująca się analizą i planowaniem działań związanych z rozwojem sekcji i Stowarzyszenia, a także nadzorowaniem projektów rekrutacyjnych oraz przyjmowaniem i wdrażaniem nowych sekcji do Stowarzyszenia. Wiceprzewodniczący kontroluje również działania związane z wizerunkiem Stowarzyszenia i z systemem identyfikacji wizualnej ESN. Zadaniem Wiceprzewodniczącego jest również kontakt z określonymi komitetami ESN PL oraz nadzorowanie organizacji WZD, a także archiwizacja uchwał Zarządu.

Członek Zarządu ds. Projektów Ogólnopolskich nadzoruje prace projektowe podejmowane przez Stowarzyszenie i raportuje o ich stanie Zarządowi oraz WZD. Członek Zarządu ds. Projektów Ogólnopolskich odpowiada również za kontakt z partnerami Stowarzyszenia oraz pozyskiwanie grantów czy też funduszy zewnętrznych przeznaczonych na rozwój projektów.