Walne Zebranie Delegatów próbne

Zadaniem Zarządu ESN Polska jest kierowanie bieżącymi pracami Stowarzyszenia oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. To również Zarząd planuje kierunek działań Stowarzyszenia i czuwa nad ich realizacją. W Zarządzie ESN Polska zasiadają przynajmniej trzy osoby, tj. Przewodniczący, Członek Zarządu ds. Kontaktów Międzynarodowych oraz Członek Zarządu ds. Finansów. W czasie Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów przyjęta może zostać również uchwała powołująca funkcje Wiceprzewodniczącego, Członka Zarządu ds. Projektów Ogólnopolskich oraz Członka Zarządu ds. Komunikacji. Działania Zarządu skierowane są w stronę realizacji celów Stowarzyszenia.

Culture Cause

Pola Plaskota
President
president@esn.pl

Michalina Mondrach
Vice President
vice@esn.pl

Joanna Marczuk
Treasurer
trasurer@esn.pl

Adrianna Płaskocińska
Communication Manager
communication@esn.pl

Adma Kowalski
Project Manager
pm@esn.pl

Janusz Mączka
National Representative
nr@esn.pl

 

Zarząd ESN Polska 2019/2020

Culture Cause

Karolina Mroczko
President

Pola Plaskota
Vice President

Paulina Żywicka
Treasurer

 

Wiktoria Lachowska
Project Manager

 

Martyna Płucienniczak
National Representative

Zarząd ESN Polska 2018/2019

Culture Cause

Radosław Łyko
President

Damian Piróg
Vice President

Natalia Izdebska
Treasurer

 

Natalia Kostrzewa
Project Manager

 

Bartosz Wojtas
National Representative

Zarząd ESN Polska 2017/2018

Culture Cause

Agata Lech
President

Karolina Rutkowska
Vice President

Katarzyna Kowalska
Treasurer

 

Monika Milewska
Project Manager

 

Aleksandra Seweryn
National Representative

 

 

 

 

 

Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W WZD biorą udział członkowie zwyczajni będący Delegatami sekcji lokalnych (z głosem stanowiącym) oraz członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście (z głosem doradczym). WZD jest zwoływane co najmniej dwa razy w roku akademickim przez członka Zarządu.

Do kompetencji WZD należy między innymi określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia oraz uchwalanie zmian Statutu, regulaminów organów i regulaminów postępowania Stowarzyszenia.

WZD także głosuje nad wyborem oraz odwoływaniem członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku kandydatury członka ESN Polska do Zarządu ESN AISBL, jest ona przez nie zatwierdzana.

Delegat i Wicedelegat
Delegat i Wicedelegat to osoby reprezentujące Sekcję na Walnym Zebraniu Delegatów i zapewniające przepływ informacji między Stowarzyszeniem a Sekcją. Wybierani są oni na roczną kadencję przez członków sekcji będących jednocześnie członkami Stowarzyszenia ESN Polska.

Delegaci są uprawnieni do głosowania podczas Walnego Zebrania Delegatów (WZD) między innymi nad kandydaturami do Zarządu ESN Polska

 
 
 
 
 

Partners