Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W WZD biorą udział członkowie zwyczajni będący Delegatami sekcji lokalnych (z głosem stanowiącym) oraz członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście (z głosem doradczym). WZD jest zwoływane co najmniej dwa razy w roku akademickim przez członka Zarządu.

Do kompetencji WZD należy między innymi określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia oraz uchwalanie zmian Statutu, regulaminów organów i regulaminów postępowania Stowarzyszenia.

WZD także głosuje nad wyborem oraz odwoływaniem członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku kandydatury członka ESN Polska do Zarządu ESN AISBL, jest ona przez nie zatwierdzana.

Delegat i Wicedelegat
Delegat i Wicedelegat to osoby reprezentujące Sekcję na Walnym Zebraniu Delegatów i zapewniające przepływ informacji między Stowarzyszeniem a Sekcją. Wybierani są oni na roczną kadencję przez członków sekcji będących jednocześnie członkami Stowarzyszenia ESN Polska.

Delegaci są uprawnieni do głosowania podczas Walnego Zebrania Delegatów (WZD) między innymi nad kandydaturami do Zarządu ESN Polska