PRIME (Problems of Recognition In Making Erasmus) jest to projekt autorstwa Erasmus Student Network, ogólnoeuropejskiej organizacji studenckiej, którego celem było wykazanie istniejących przeszkód w mobilności studentów oraz zasugerowanie możliwych obszarów do usprawnień. Główną metodą pozyskania interesujących danych w dziedzinie wymian w ramach Programu LLP Erasmus były badania (ankiety) przeprowadzane wśród studentów oraz biur do spraw wymian zagranicznych na uniwersytetach w całej Europie.
W 2009 roku w pierwszej edycji projektu PRIME wzięło udział ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego z 24 krajów i prawie 2 400 studentów odbywających wymianę międzynarodową.
Druga edycja projektu, podobnie jak pierwsza, uzyskała patronat i wsparcie finansowe Komisji Europejskiej jako unikalny i kluczowy projekt o tej tematyce. Jej badania skupiły się na trzech poziomach: Narodowych Agencji, Szkół Wyższych i Studentów celem uzyskania szerszego i bardziej dokładnego przeglądu i identyfikacji źródeł problemów, najlepszych praktyk i sukcesów.
Głównym zakresem badania objęte były:

  • Dostarczanie studentom informacji o wymianie w ramach Programu LLP Erasmus;
  • Zastosowanie Europejskiego System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) na uniwersytetach europejskich;
  • Proces negocjacji i podpisywania "Learning Agreement";
  • Uznawalność wyników w nauce zdobytych za granicą, roli Learning Agreement w tym procesie oraz uczestniczących stron, wykazanie wspólnych problemów;
  • System oraz metody transferu ocen;
  • Możliwości przenoszenia stypendiów Programu Erasmus.

Zebrane dane po poddaniu analizie przez międzynarodowy zespół PRIME zostały opublikowane w formie raportu jesienią 2011.
Zostały również zorganizowane lokalne konferencje w krajach uczestniczących w projekcie o tematyce projektu PRIME, które były doskonałą okazją do szerszej analizy i dyskusji na temat wyników PRIME 2010/2011 oraz ogólnej tematyki rozpoznawalności wyników w nauce za granicą.
Cykl lokalnych konferencji zamknęła finalna konferencja PRIME 2010/2011, która odbyła się w Brukseli.

Więcej informacji pod adresem: prime.esn.org