Planujesz wyjazd w ramach programu Erasmus+, ale czujesz się zagubiony z tymi wszystkimi pojęciami i określeniami? Nie ma sprawy - przychodzimy Ci z pomocą. Poniżej możesz znaleźć wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z wyjazdami na wymianę, zarówno na studia, jak i praktyki.

 


Organ zarządzający m.in. programem Erasmus+, w Polsce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Ankieta dotycząca pobytu za granicą, wysyłana na studencki adres mailowy. Jej wypełnienie jest jednym z wymogów dotyczących zakończenia mobilności, a tym samym wypłaty pozostałych 10% lub 20% stypendium. Ankieta zawiera pytania dotyczące satysfakcji studenta z wyjazdu i problemów, jakie napotkał podczas procesu rekrutacji i wyjazdu. Ankietę wypełnia się zarówno po powrocie ze studiów jak i z praktyk Erasmus+.

Nazwa zależna od uczelni, ale przyświeca im zawsze ten sam cel: pomoc studentom wyjeżdżającym (outgoing) na zagraniczne programy mobilnościowe oraz pomoc studentom przyjeżdżającym z zagranicy (incoming). To w tym biurze podpiszesz Learning Agreement i umowę przed wyjazdem na Erasmusa, a osoby tam pracujące pomogą Ci w formalnościach związanych z wyjazdem.

Dokument zapewniany przez uczelnię przyjmującą studenta w ramach studiów Erasmus+. Określa on dokładne daty pobytu studenta na uczelni zagranicznej.

Czyli dosłownie jeden cykl studiów np. studia inżynierskie, licencjackie, magisterskie czy doktoranckie.

CV wygenerowane przez stronę Komisji Europejskiej w formacie Europass, który dzięki szczegółowym pytaniom dotyczącym umiejętności, wiedzy i doświadczenia studenta, tworzy profil zawierający dokładne dane. Takie CV często wymagane jest przy rekrutacji na praktyki Erasmus+. CV w formacie Europass można wysyłać do firm szukając praktyk, staży czy pracy, ale może być też ono bazą do stworzenia CV na nasze prywatne potrzeby.

Czyli grant lub stypendium, które otrzymuje student na okres swojej mobilności. W przypadku gdy student wyjeżdża na studia na jeden semestr bądź na praktyki, grant wypłacany jest w dwóch ratach: 80% lub 90% na początku wyjazdu oraz 20% lub 10% po powrocie studenta do Polski i rozliczeniu się z dokumentów. Natomiast jeśli student wyjeżdża na studia zagraniczne na cały rok studiów, większość uczelni na początku każdego semestru wypłacane jest po 40% stypendium, a po powrocie studenta do Polski i rozliczeniu się dokumentów, pozostałe 20%. Warto o tym pamiętać planując swoje wydatki związane z wyjazdem. Pieniądze wpłacane są na konto podane podczas rekrutacji dopiero po podpisaniu umowy wyjazdowej. Należy pamiętać, że dofinansowanie nie pokrywa wszystkich kosztów, jakie ponosi student podczas wyjazdu, ale służy jedynie pokryciu różnic finansowych pomiędzy kosztami życia w Polsce, a kosztami życia za granicą.

lub inaczej: wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus, czyli studia zagraniczne, które odbywają się w ramach konsorcjum minimum 3 uczelni. W praktyce cały okres studiów spędzamy za granicą. Więcej informacji n.t. programu można znaleźć na stronie erasmusplus.org.pl, natomiast lista wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus dostępna jest tutaj.

Projekt realizowany za granicą, polegający na pracy w małych, międzynarodowych grupach i realizowaniu projektu na uczelni zagranicznej przez cały semestr. Na EPS można wyjechać w ramach studiów Erasmus+ i rekrutować się tak samo, jak na studia Erasmus+. EPS pokrywa 30 ECTS.

Niebieska karta ubezpieczenia zdrowotnego, która uprawnia do korzystania z bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej na terenie krajów należących UE oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). O kartę należy aplikować online, bądź w odpowiednim oddziale NFZ (tutaj link do oddziałów NFZ). Student ma obowiązek przedstawić skan karty EKUZ w biurze wyjazdowym (bądź przesłać go mailowo) przed rozpoczęciem mobilności.

Czas, jaki możemy spędzić za granicą na danym cyklu studiów. 12 miesięcy w przypadku studiów inżynierskich, licencjackich oraz magisterskich oraz 24 miesiące w przypadku jednolitych studiów magisterskich. W praktyce oznacza to, że mamy 12 (24) miesięcy do wykorzystania na wyjazdy w ramach Erasmus+, czyli możemy jechać np. na 10 miesięcy na studia na jednym cyklu studiów, a później na 2 miesiące na praktyki albo np. 3 razy wyjechać na praktyki wakacyjne po 3 miesiące każde (w tym przypadku wykorzystamy 9 miesięcy kapitału wyjazdowego).

Konto w EUR, na które wypłacane będzie stypendium Erasmus+. Każdy student wyjeżdżający na studia i praktyki Erasmus+ powinien mieć takie konto, tak, aby uniknąć przewalutowań wynikających z połączeń między bankiem uczelnianym a bankami studentów.

Każda uczelnia, a często każdy wydział (możliwe, że nawet każdy kierunek studiów) ma przypisanego konkretnego wykładowcę, który pełni funkcję Koordynatora praktyk, czyli osoby, która pomaga studentom w odpowiednim dobraniu stażów realizowanych za granicą oraz odpowiada na ich ewentualne pytania dotyczące uznawalności praktyk i ich zgodności z kierunkiem studiów. Każda uczelnia dysponuje informacją, kto w danej jednostce pełni taką rolę i to z tą osobą powinniśmy być w kontakcie wyjeżdżając na praktyki zagraniczne, tak, żeby one zostały uznane na uczelni.

pracownik uczelni wysyłającej/macierzystej odpowiedzialny za kontakt z konkretną jednostką zagraniczną, z którą podpisana została umowa międzyuczelniana (patrz: Umowy międzyuczelniane). Ta osoba wie, jak wygląda realizacja konkretnych przedmiotów za granicą, zna uczelnię przyjmującą i w praktyce potrafi udzielić rad związanych z wyjazdem do tego konkretnego miejsca (na wydział, którego dotyczy umowa). Często rolę koordynatora umowy pełni uczelniane Biuro Wymian Zagranicznych.

Każdy wydział (możliwe, że nawet każdy kierunek studiów) ma przypisanego konkretnego wykładowcę, który pełni funkcję Koordynatora wydziałowego, czyli osoby, która pomaga studentom w odpowiednim dobraniu przedmiotów realizowanych za granicą oraz odpowiada na ich ewentualne pytania dotyczące uznawalności praktyk i ich zgodności z kierunkiem studiów. Każda uczelnia dysponuje informacją, kto w danej jednostce pełni taką rolę i to z tą osobą powinniśmy być w kontakcie wyjeżdżając na studia zagraniczne, tak, żeby wszystkie przedmioty realizowane za granicą zostały uznane na uczelni macierzystej. Czasem Koordynatorzy wydziałowi zastępowani są Koordynatorami umów bądź Dziekani czy Biuro Wymian Zagranicznych pełni rolę Koordynatora wydziałowego.

Kraje z całego świata spoza Europy i do których można wyjechać na studia na jeden semestr lub rok akademicki w ramach programu Erasmus+. Poprzez podpisanie umowy międzyuczelnianej, uczelnia wysyłająca i przyjmująca stają się uczelniami partnerskimi.

Kraje, do których możemy wyjechać na studia i praktyki Erasmus+ w ramach programu, czyli 27 krajów UE i 6 krajów spoza UE: Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia, Turcja. Poprzez podpisanie umowy międzyuczelnianej, uczelnia wysyłająca i przyjmująca stają się uczelniami partnerskimi.

Dokument, który wypełniamy w porozumieniu z naszą uczelnią i uczelnią przyjmującą, zawierający przedmioty, jakie będziemy zaliczać za granicą bądź z firmą przyjmującą nas na praktyki, zawierający szczegółowe obowiązki, jakie będziemy wykonywać w przyszłej pracy. Learning Agreement for Studies (LAS) to dokument dotyczący wyjazdów Erasmus+ na studia, a Learning Agreement for Traineeships (LAT) to dokument dotyczący wyjazdów Erasmus+ na praktyki.

Online Linguistic Support (OLS) - portal internetowy służący do oceny umiejętności językowych studentów wyjeżdżających na studia i praktyki Erasmus+ oraz oferujący im darmowe kursy językowe na czas trwania mobilności. Przed okresem mobilności student musi wypełnić test językowy na platformie, aby poznać swój poziom języka, w którym będzie odbywał mobilność, a pod koniec mobilności wypełnić podobny test ponownie. Uczelnia automatycznie dostaję powiadomienie, że student wypełnił test. Celem testów jest sprawdzenie, czy student polepszył swoje umiejętności językowe podczas mobilności zagranicznej. Uwaga! Wynik testu nie świadczy o tym, że student nie jest zakwalifikowany na wyjazd. Podobnie, jeśli poziom języka pod koniec mobilności nie jest wyższy, nie ma to znaczenia :) Test jest dla informacji studentów, aczkolwiek dwukrotne wypełnienie go jest obowiązkowe. Dodatkowo, platforma OLS oferuje kursy językowe online na czas trwania pobytu za granicą. Podczas wypełniania testu wystarczy zaznaczyć “tak, chcę uczestniczyć w kursie online”, a student otrzyma dostęp do materiałów. Uczestnictwo w kursach jest dobrowolne.

Czyli praktyki Erasmus+, na które rekrutujemy się przed obroną pracy dyplomowej, ale wyjeżdżamy na nie po obronie. Wszystkie dokumenty związane z wyjazdem, powinny być podpisane przed obroną pracy dyplomowej. Muszą się one zakończyć do 12 miesięcy po zakończeniu studiów (od daty obrony)

serwis prowadzony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dzięki rejestracji pobytu zagranicą na stronie internetowej, MSZ jest w stanie dotrzeć do osób znajdujących się obecnie poza Polską, ale na stałe mieszkających w RP, w razie sytuacji nadzwyczajnych za granicą.

W niektórych przypadkach może okazać się, że stypendium Erasmusa+ obowiązuje studenta tylko na konkretny czas spędzony za granicą, natomiast student zadeklarował się do spędzenia tam więcej czasu. Wtedy przyznawane jest tzw. stypendium zerowe, czyli student ma prawo być za granicą, jego pobyt zostanie uznany przez uczelnię wysyłającą, natomiast uczelnia nie może mu sfinansować w pełni tego okresu. Przykład: dofinansowanie na praktyki Erasmus+ to maksymalnie 5 miesięcy, czyli 150 dni. Student dysponuje 12 miesiącami kapitału wyjazdowego, wyjeżdża na 6 miesięcy praktyk zagranicznych, w związku z czym przysługuje mu pięciomiesięczne dofinansowanie, natomiast ostatni miesiąc student przebywa za granicą ze stypendium zerowym. Przed wyjazdem i podpisaniem umowy stypendialnej warto upewnić się, na ile miesięcy student otrzyma dofinansowanie.

Dokument, który otrzymuje student kończący studia Erasmus+ na uczelni zagranicznej od zagranicznego Biura Wymian Zagranicznych. Dokument zawiera spis wszystkich przedmiotów, na jakie uczęszczał student podczas okresu mobilności, wraz z liczbą odpowiadających im punktów ECTS oraz uzyskanymi ocenami. Ten dokument jest jedną z podstaw do rozliczenia się z wyjazdu na studia Erasmus+ na uczelni wysyłającej.

Dodatkowe ubezpieczenia konieczne do wyjazdu na studia i praktyki Erasmus+. Student, który ma zamiar rozpocząć swoją mobilność, ma obowiązek przedstawić dokumenty dotyczące ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków. Najpopularniejsze ubezpieczenia tego typu wśród studentów to Euro26 i ISIC, ale oczywiście można być ubezpieczonym w innej firmie. Ważne jest, by ubezpieczyć się odpowiednio wcześniej, tak, aby móc przedstawić komplet dokumentów dotyczących ubezpieczenia przed wyjazdem.

Uczelnie, z którymi współpracuje uczelnia wysyłająca w ramach studiów Erasmus+, czyli uczelnie, z którymi uczelnia wysyłająca podpisała umowę międzyuczelnianą. W praktyce, uczelnia znajdująca się w Polsce przyjmuje studentów zagranicznych z tych uczelni, a studenci z Polski mają szansę wyjechać do tych uczelni na studia Erasmus+.

umowa podpisywana przez studenta i uczelnię wysyłającą, zawierana zarówno przed wyjazdem na studia jak i na praktyki Erasmus+. Umowa zawiera informacje dotyczące sposobu wypłacania stypendium, odpowiedzialności uczelni o uznaniu przedmiotów/praktyk oraz odpowiedzialności studenta do uczestnictwa w zajęciach zagranicznych. W umowie zawarte są też informacje o okresie zawarcia umowy stypendialnej, czyli o okresie rozpoczęcia i zakończenia studiów/praktyk zagranicznych (patrz: Confirmation of Stay) - nie należy mylić tych dat z okresem przebywania za granicą; okres zawarcia umowy stypendialnej to czas, który rzeczywiście student spędza na nauce/stażu, natomiast lot może być odrobinę wcześniej/później.

Umowy obowiązujące uczelnie, z którymi uczelnia wysyłająca ma podpisane umowy w ramach studiów Erasmus+. Są to więc uczelnie partnerskie. W praktyce, uczelnia znajdująca się w Polsce przyjmuje studentów zagranicznych z tych uczelni, a studenci z Polski mają szansę wyjechać do tych uczelni na studia Erasmus+. Umowy międzyuczelniane dotyczą zarówno umów z krajami programu jak i z krajami partnerskimi (np. uczelnia w Łodzi ma podpisaną umowę międzyuczelnianą z uczelnią w Lyonie, we Francji oraz z uczelnią w Chicago, USA, natomiast uczelnia we Wrocławiu niekoniecznie nawiązała współpracę z tymi uczelniami, ponieważ nie interesuje ją taki program nauczania ze względu na profil uczelni).

Podczas rekrutacji na studia i praktyki Erasmus+, często wymagane jest zaświadczenie o znajomości języka, w którym odbywać się będą zajęcia studenta/praktyki. Takie zaświadczenie zwykle określa minimum poziom B1 z danego języka. Należy upewnić się na uczelni wysyłającej, jakie są opcje uzyskania takiego zaświadczenia. Często wystarczy przedstawienie zewnętrznego zaświadczenia o znajomości języka (np. oficjalnego certyfikatu językowego), czasami musi to być certyfikat z uczelnianego Centrum Językowego, a czasem wystarczy zapisać się na egzamin Erasmus na uczelni, który później wpisywany jest jako zaświadczenie. Ważne jest, żeby odpowiednio wcześniej przygotować tego typu zaświadczenia lub zaplanować egzamin, tak, aby podczas rekrutacji na wyjazd, nie zabrakło na to czasu.

 

 

Lorem ipsum Lorem ipsum