Damian Piróg
rewizyjna@esn.pl
Zuzanna Jarzębska
rewizyjna@esn.pl
Natalia Kostrzewa
rewizyjna@esn.pl

Komisja Rewizyjna (KR) to organ kontrolny Stowarzyszenia ESN Polska składający się z trzech członków. Spośród nich zostaje wybrany Przewodniczący KR, który kieruje jej pracami. Rolą Komisji jest nadzorowanie i ocena poprawności działań podejmowanych przez Stowarzyszenie, a także przedstawianie wniosków pokontrolnych Zarządowi oraz Walnemu Zebraniu Delegatów. To również Komisja Rewizyjna wnioskuje do WZD o udzielenie absolutorium dla Zarządu oraz dla samej Komisji. Ponadto Komisji przysługuje prawo m.in. do wnioskowania o zwołanie WZD czy też do uczestniczenia z głosem doradczym w Zebraniach Zarządu.