Zmienia życie, otwiera umysły

 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Stanowi kontynuację europejskich programów edukacyjnych organizowanych od 1998 r. Zgodnie z mottem programu - “Zmienia życie, otwiera umysły” - Erasmus+ to nie tylko rozwój w dziedzinie szeroko pojętej edukacji, ale także, a może przede wszystkim, doświadczenia zmieniające postrzeganie świata. W ubiegłym roku skończyła się edycja programu na lata 2014-20. W grudniu natomiast został oficjalnie potwierdzony nowy Erasmus+ na lata 2021-27.

 

Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, jak wiele projektów działa w ramach programu Erasmus+. Zaskakuje on wręcz swoim rozmachem. Dzieli się na sektory, takie jak edukacja szkolna, szkolnictwo wyższe, młodzież czy sport, a każdy z sektorów ma przypisane konkretne akcje. Powszechnie kojarzące się z programem Erasmus+ wyjazdy studenckie wchodzą w skład sektora szkolnictwo wyższe i akcji pierwszej - mobilność edukacyjna. Poza tym realizowane są projekty wymian międzyszkolnych, współpracy instytucji z różnych krajów, wspierające rozwój zainteresowań sportowych i wiele innych. W latach 2014-20 w Polsce dofinansowano aż 10 000 projektów w ramach programu! Więcej można się dowiedzieć tu: https://erasmusplus.org.pl/o-programie.

 

Dotychczasowy rozmach Erasmus+ to nie był jednak szczyt możliwości, jakie może osiągnąć. Sukcesy realizowanych projektów, a także renoma jednego z najbardziej udanych programów unijnych sprawiały, że podczas negocjacji nowego budżetu UE na lata 2021-27 jego kontynuacja była niemal pewna. Zastanawiano się jedynie, jakie zmiany powinny nastąpić w programie. ESN od początku brał udział w dyskusjach nad przyszłością Erasmusa. W trakcie trwania negocjacji nasza organizacja zdecydowanie opowiadała się na przykład za ułatwieniem formalności, większą cyfryzacją programu, a także jego większą dostępnością dla ludzi, którzy dotychczas nie mogli w nim uczestniczyć z różnych względów. W sprawie przyszłości Erasmusa stanowisko ESN zostało wyrażone w dokumencie #ErasmusUpgrade Manifesto, a także w akcji #Erasmus500, której celem było zwiększenie stypendium przysługującego uczestnikom programu.

 

Ostatecznie, po zmianach wymuszonych przez pandemię Covid-19, Komisja Europejska zaproponowała budżet nowego programu na lata 2021-27 w wysokości 26 mld euro. Jest to niemal dwukrotnie więcej niż wykorzystano w programie przez ostatnie sześć lat. Za zwiększonym budżetem idą ambitne cele. Priorytety nowego programu Erasmus+ to:

 

  1. Włączenie i różnorodność - promowanie równych możliwości i równego dostępu, włączenia społecznego, różnorodności i sprawiedliwości we wszystkich działaniach programu.

  2. Transformacja cyfrowa - budowanie we wszystkich rodzajach instytucji zajmujących się kształceniem i szkoleniem zdolności wykorzystywania możliwości oferowanych przez technologie cyfrowe, a także rozwój umiejętności cyfrowych uczestników programu.

  3. Środowisko i walka ze zmianą klimatu - budowanie wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo program Erasmus+, którego kwintesencją jest mobilność, będzie dążyć do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla poprzez promowanie zrównoważonych środków transportu oraz bardziej odpowiedzialnych zachowań.

  4. Uczestnictwo w życiu demokratycznym - odpowiedź na ograniczone uczestnictwo obywateli w procesach demokratycznych i na ich brak wiedzy o UE. Program Erasmus+ będzie pomagał przezwyciężać trudności z aktywnym angażowaniem się i uczestnictwem w swoich społecznościach lub w życiu politycznym i społecznym UE.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat nowego programu Erasmus+ - stay tuned! Nowe wpisy będą pojawiać się na przestrzeni najbliższych tygodni i na pewno rozwieją wszystkie “wymianowe” wątpliwości!