#NGOsvoteONLINE

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie uwzględnienia w projekcie ustawy* przepisów dotyczących działalności organizacji pozarządowych (w szczególności stowarzyszeń) w zakresie możliwości podejmowania uchwał przez organy kolegialne przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w trybie obiegowym lub korespondencyjnie.

Ustawa wymienia szereg podmiotów, które są uprawnione do podejmowania uchwał "online" w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (art. 1 pkt 13 i pkt 14, art. 3 pkt 1, art. 7, art. 25 projektu ustawy*), natomiast stowarzyszenia zostały pominięte w tym wyliczeniu.

Ta zmiana jest niezwykle istotna z punktu widzenia organizacji pozarządowych, szczególnie w najbliższym czasie, kiedy część z nich będzie musiała zatwierdzić m.in. sprawozdania finansowe. Organizacje pozarządowe bardzo cenią sobie zasadę demokracji wśród członków i byłyby niezwykle wdzięczne za uwzględnienie w ustawie możliwości podejmowania uchwał  w powyższy sposób przez organy kolegialne.

Bardzo prosimy o rozważenie wprowadzenia powyższej zmiany. Dla Państwa jest to niewielka zmiana, a może ona bardzo ułatwić działalność ok. 88 tys. organizacji pozarządowych w Polsce, których funkcjonowanie jest zdezorganizowane przez negatywny wpływ epidemii COVID-19.

Taka zmiana mogłaby zostać wprowadzona np. w art. 1 pkt 14 projektu ustawy,

- pomiędzy Art. 15zzm a Art. 15zzn dodanymi do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374),

i brzmieć przykładowo:  

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, organy kolegialne, organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w tym stowarzyszeń i fundacji, mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym.

2. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 1, jest ważna, gdy wszyscy członkowie danego organu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu oraz w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków tego organu.

 

* Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Z wyrazami szacunku

Zarząd Stowarzyszenia ESN Polska