Education&Youth Ambassador Stowarzyszenia ESN Polska

Education&Youth Ambassador to zaangażowany wolontariusz ESN, którego głównymi obszarami działań są edukacja wyższa, polityka młodzieżowa oraz promowanie aktywnej postawy obywatelskiej i mobilność. Jego celem jest zwiększenie rozpoznawalności i rozumienia programów mobilnościowych, w tym przede wszystkim Programu Erasmus+, we współpracy z Narodową Agencją Programu Erasmus+ oraz innymi instytucjami zajmującymi się tematem umiędzynarodowienia i mobilności. To także rzecznik międzynarodowych studentów wobec ważnych krajowych interesariuszy. 

Obowiązki Education&Youth Ambassadora:

 • Pełnienie roli rzecznika Stowarzyszenia ESN Polska ds. edukacji w kraju i zagranicą;
 • Współpraca z odpowiednimi krajowymi interesariuszami ds.edukacji, młodzieży i mobilności, m.in. z Narodową Agencją Programu Erasmus+ (Fundacją Rozwoju Sytstemu Edukacji), Polską Radą Organizacji Młodzieżowych oraz Eurodesk;
 • Uczestnictwo w wybranych spotkaniach, konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych przez interesariuszy (m.in. z Narodową Agencją, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego), dotyczących mobilności i edukacji w Polsce
 • Wspieranie ESN International w działaniach dotyczących spraw edukacji i polityki młodzieżowej;
 • Promocja projektów badawczych ESN;
 • Współpraca oraz dzielenie się dobrymi praktykami z Education Officers z innych państw sieci ESN;
 • Współpraca i nadzór nad Studenckimi Ambasadorami Programu Erasmus+ (LEO);
 • Dbanie o edukację i odpowiednie przygotowanie Lokalnych Ambasadorów Mobilności do pełnienia ich funkcji w sekcjach m.in. poprzez organizację szkoleń i spotkań społeczności;
 • Wspieranie i koordynowanie inicjatyw lokalnych i ogólnopolskich w celu promowania możliwości w zakresie mobilności oraz postawy aktywnego obywatelstwa;
 • Zapewnienie widoczności lokalnych wydarzeń mobilnościowych na poziomie krajowym.

Lokalny Education Officer

Lokalny Education Officer to członek ESN, zainteresowany szkolnictwem wyższym, polityką młodzieżą i mobilnością. To wolontariusz, który posiada wiedzę o Programie Erasmus+, jest gotowy dzielić się nią oraz służyć pomocą studentom polskim i zagranicznym. Lokalny Education Officer współpracuje ściśle z IRO (tj. Biurem Współpracy z Zagranicą - nazwa ta różni się w zależności od uczelni).

Zakres obowiązków Lokalnego Education Officera:

 • Służenie pomocą studentom odbywającym/planującym wyjazd na dowolne stypendium w ramach Programu Erasmus+;
 • Prowadzenie kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków studentów przebywających na stażach oraz studiach zagranicznych;
 • Informowanie studentów na temat zasad nowego Programu Erasmus+;
 • Promocja mobilności edukacyjnej studentów poprzez organizowanie spotkań informacyjnych, targów mobilności oraz punktów informacyjnych;
 • Promocja projektów badawczych ESN wśród studentów polskich i zagranicznych;
 • Ścisła współpraca z uczelnianym IRO.